02564

موارد استفاده:

موارد استفاده : این دستگاه جهت درج تاریخ تولید ، انقضا ، قیمت و … بر روی انواع کاغذ ، لیبل ، پلاستیک در صنایع غذایی ، صنایع داروسازی ، لبنیاتی ها و کلیه مراکز تولیدی مناسب می باشد .

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.