235865

موارد استفاده:

لبنیاتی ها ، صنایع غذایی ، صنایخ خاص ، صنایع داروسازی و اسید سازی ، حتی برای مواد دارای قابلیت اشتعال و انفجار

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.