• انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png, zip, rar.